מדיניות ביטול עסקה 
כל המוצרים המוצגים באתר "זה סגנון" לא קיימים במלאי בישראל והם מוזמנים באמצעות צוות הנהלת האתר מהספקים שבחו"ל, ונשלחים ישירות למענו של הלקוח בישראל. לפיכך, מרגע קבלת ההזמנה והעברתה לספק שבחו"ל, ההזמנה אינה ניתנת לביטול – למעט במקרים שבהם טרם הועברה ההזמנה לספק שבחו"ל. במקרה וקמה ללקוח הזכות לביטול על פי תנאי סעיף זה, הנהלת האתר תהא זכאית לגבות דמי טיפול בגין ביטול ההזמנה. תנאי החלפה ומדיניות החזרת המוצרים 
החלפת המוצרים מותנית בקבלת אישור מהנהלת אתר "זה סגנון". ההנהלה תאשר את בקשת הלקוח להחלפת המוצר, בהתקיימות התנאים הבאים: 

1. טעות בהזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו המוצר שהוזמן על ידו באמצעות האתר. 

2. טעות במאפייני ההזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו תואם לצבע המוצר שהוזמן על ידו באמצעות האתר. תנאי זה יתקיים רק במקרה של הבדלים מהותיים בצבעו של המוצר, למעט הבדלים בגוון צבע המוצר.  

3. קבלת הזמנה פגומה – נמצא פגם מהותי במוצר שהתקבל בבית הלקוח. תנאי זה יחול אך ורק בפגם הנובע מייצור המוצר או אשר נוצר במהלך המשלוח. תנאי זה אינו חל על תקלה שמקורה בפעולות שנעשו על ידי הלקוח. 

בקשת החלפת המוצר תישלח על ידי הלקוח במייל שכתובתו: info@ze-signon.com, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתו. הלקוח יציין בבקשת

ההחלפה את הפרטים הבאים:
 

1. פרטי מזמין ההזמנה – שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוח ופרטי התקשרות. 

2. הנימוקים לבקשה – הנסיבות שבגינן מתבקשת ההחלפה. 

3. תיעוד מראה המוצר – תמונות המציגות בבירור. 

לאחר קבלת אישור החלפת המוצר, ישלח הלקוח את המוצר באמצעות דואר רשום, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש, למען: 
מ. מסחר אלקטרוני, תיבת דואר 3403, מיקוד 3103302, חיפה.

יודגש, כי הנהלת האתר אינה אחראית על מוצר שנשלח בחזרה לבית החברה, ללא קבלת אישור מראש להחלפתו. כמו כן, ההנהלה לא תאשר בקשה להחלפת המוצר במקרה בו הפגם שנמצא במוצר נובע מאי שביעות רצונו של הלקוח באשר לאיכות המוצר. 
עם קבלת המוצר, ייבדק המוצר ואריזתו המקורית בידי הנהלת האתר, אשר ייבחן את שלמות המוצר, על כלל חלקיו ואביזריו הנלווים. יובהר, כי הלקוח יישא בתשלום בגין כל פגם שיימצא במוצר ובאריזתו המקורית. 
לאחר סיום תהליך אישור ההחלפה על ידי  הנהלת אתר "זה סגנון", יישלח המוצר לספק בחו"ל והספק יבצע את ההזמנה מחדש. טואול - אתרים באינטרנט