תקנון אתר (זה סגנון) ותנאי שימוש ורכישה
   
                                                                                             

כללי
ברוכים הבאים לאתר המכירות (זה סגנון) (להלן – "האתר"), הפעיל בכתובת: www.ze-signon.com .
תנאי השימוש והרכישה המובאים בפניך להלן, מגדירים את זכויותיך וחובותיך בגין הזמנת כל מוצר באתר. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם האמור בהם מתייחס באופן שווה לשני המינים.
במידה והנך קטין (טרם מלאו לך 18 שנים) או אדם הזקוק לקבלת אישור מצד שלישי או מגורם זר כלשהו לצורך ביצוע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוס הממונה על ענייניך, או כל צד שלישי שהינו מורשה כדין, על מנת לבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות ביצוע רכישה.
אם ברצונך לרכוש מוצר המוצע באתר זה, הנך מתבקש להקפיד על הזנת כתובת דואר אלקטרוני (Email) פעילה בטפסים המיועדים לכך באתר וכן להצטייד בכרטיס אשראי, שהינו תקף ליום ביצוע הפעולה ואשר ניתן לחיוב ולסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
לתשומת לבך, ביצועה של פעולה באתר, לרבות שאלות, הערות ובירורים, יבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.  בעצם ביצועה של כל פעולה במסגרת השימוש באתר, הנך מצהיר ומאשר, כי קראת תקנון זה והנך מסכים להוראותיו, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בדבר אספקת המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר. בהתאם לזאת, הנך מצהיר כי לא תהיה לך או למי מטעמך כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה, ממנהליה, מעובדיה ו/או מי מהחברות המקיימות עמה קשרי מסחר, בדבר איכות השירות, מגבלותיו, תכונותיו ו/או התאמתו לדרישותיך ולצרכיך האישיים.
הנהלת האתר מתחייבת להשקיע את מירב המאמצים בכדי לספק שירות תקין ואיכותי, למען שביעות רצונו של הלקוח. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ובכלל זה התרחשותם של נזקים, קלקולים, או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת המשמשים את האתר – אצל הנהלת האתר, הספקים וספקי המשנה ו/או מי מטעמם.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר
בכדי למנוע ככל האפשר תקלה אפשרית במשלוח המוצרים שהוזמנו על ידך באמצעות השרת המאובטח של האתר, עליך להקפיד על מילויים של פרטיך הנכונים, המדויקים והעדכניים ביותר במקומות המיועדים לכך באתר ובפרט: שם פרטי ושם משפחה, מספר זיהוי, טלפון, כתובת למשלוח דואר (הכוללת מיקוד ותא דואר, אם ישנו), כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.
דע, כי הגשת פרטים כוזבים בעת ביצוע ההזמנה מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין התשל"ז-1977 ובכפוף לכל דין. לפיכך, אם תמסור פרטי זיהוי שגויים במהלך תהליך הרכישה באמצעות האתר, הרי שלא נוכל להבטיח כי המוצרים שהזמנת יגיעו אליך, שכן מוצרים אלה נשלחים אליך באמצעות הדואר ישירות מהספק הממוקם בחו"ל. בנוסף לאמור, תהיה הנהלת האתר רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם אשר ימסור פרטי זיהוי כוזבים, אם הוכח כי פעל כך מתוך כוונת זדון.
נדגיש, כי תהליך הזמנתו של כל מוצר מתבצע בארץ באמצעות האתר. עם זאת, כל המוצרים המוצגים באתר מוזמנים על ידינו ונשלחים ללקוח ישירות מהספקים שבחו"ל. ככלל, הנהלת האתר מקפידה על שמירת קשר שוטף עם כלל הספקים ומתעדכנת במלאי המצוי בידיהם, אולם אין בכך בכדי לשלול את האפשרות, כי המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי או שלא ניתן להשיגם עוד. לפיכך, על מנת שנוכל לבצע את הזמנתך, יש צורך שבעת הרכישה, המוצר שהזמנת יהיה קיים במלאי הספק בחו"ל. במקרה שבו נגמר מלאי המוצרים אצל הספק, תשלח אליך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני, אותו מסרת בפרטי ההזמנה.
לאור זאת, במידה ויתברר כי המוצר שהוזמן על ידך אזל ממלאי הספקים, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך לרכוש מוצר חלופי שהינו שווה ערך ובעל תכונות דומות למוצר שהזמנת. אם תבחר לקבל את הצעתנו, פרטי הזמנתך יעודכנו מחדש. אולם, במידה ותסרב להצעה זו, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך וכרטיסך לא יחויב.

תשלום
התמורה עבור רכישת מוצר באתר, מתבצעת בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, ללא אפשרות לפריסת הקנייה לתשלומים. ברגע קבלת ההזמנה, מועברת ההזמנה, בצירוף פרטיך האישיים ונתוני כרטיס האשראי שמסרת, באמצעות אתר הסליקה www.paypal.com (להלן – "אתר Paypal"). יובהר, כי רק החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי בגין הרכישה, תעובד הזמנתך ותועבר לביצוע על ידי הספקים שבחו"ל. 

אישור הזמנה ומעקב אחר המשלוחים
לאחר שתאושר העסקה על ידי חברת האשראי ויבוצע התשלום באמצעות אתר Paypal, תישלח אליך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת בפרטי ההזמנה. לאחר מכן, עם ביצועה של ההזמנה, תישלח אליך הודעה נוספת, בצירוף מספר המעקב אחר משלוח החבילה (במידה וישנו), על מנת שתשתמש אותך לצורך מעקב אחר הטיפול במשלוח המוצר.

מועד אספקה
הנהלת האתר מתחייבת לספק את המוצר/ים שהוזמנו על ידך, תוך מספר ימי העסקים אשר מצוינים ליד כל מוצר המוצג באתר. לעניין זה, חישובו של מועד האספקה יחל רק כעבור יומיים מהרגע שבו הסתיימה הרכישה והתקבל התשלום בהנהלת האתר. נדגיש, כי מניין ימי העסקים כולל את הימים א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי מועד. עליך לשים לב, כי שליחתם של המוצרים שהזמנת, תבוצע באמצעות דואר ישראל לכתובת שהוזנה על ידך במהלך תהליך הרכישה, אלא אם כן צוין אחרת. לפיכך, במידה והזמנת את המוצר לכתובת עסקית של חברה, עליך לציין בהזמנה את שם החברה ליד שמו של המזמין.

עיכוב בהזמנת המוצר
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות כלליות, שביתות, עיכובים, השבתות, שיבושים במערך המחשוב, במערכות הטלפונים ו/או במערכות תקשורת אחרים אשר ייפגעו במהלך תהליך הרכישה, תקלות בשירות דואר ישראל או הדואר העולמי, שיבושים בשליחת הדואר האלקטרוני או סיכול הנובע מהתרחשותם של אירועים בלתי צפויים של פעולות איבה ו/או כוח עליון, דוגמת רעידת אדמה, פגעי מזג אוויר, צונאמי, הוריקן וכיוצא בזה.

הצהרת פרטיות
מתוך מתן חשיבות רבה לפרטיותך, הנהלת האתר מתחייבת לעשות ככל יכולתה בכדי למנוע את חשיפת פרטיך האישיים בידי גורמים בלתי רצויים. לפיכך, כלל הנתונים והמידע האישי שמסרת בעת ביקוריך באתר, ישמשו את ההנהלה אך ורק לצורך ניהולו הטכני של האתר במסגרת השירות הניתן לטובת הגולשים ולא יימסר לצדדים שלישיים (מלבד לחברת האשראי), למעט במצבים הבאים:
1.      קיומה של הוראת חוק או קבלת צו שיפוטי המחייבים את הנהלת האתר למסור את פרטיך.
2.      שליחת המוצר לנמען ישירות מאת הספקים.
3.      קיים חשד לשימוש לרעה באתר למטרות בלתי חוקיות, לרבות ביצוע חבלה באתר בזדון או פגיעה בגולשיו.
לידיעתך, אנו נוקטים באמצעים מחמירים למניעת חדירתם של גורמים זרים למסד הנתונים של האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיותם של הגולשים. יחד עם זאת, אין בכך כדי לשלול לחלוטין את היתכנותם של שיבושים. לאור זאת, הנך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה, ממנהליה, מעובדיה ו/או מי מהחברות המקיימות עמה קשרי מסחר, בגין שיבושים, תקלות, נזקים או פגיעה כלשהי בפרטיותך עקב חדירה בלתי רצויה לאתר. מעבר לאמור, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

תשלום עבור מכס ומיסים
בהתאם לתיקון שבוצע לאחרונה בתקנות המכס (ינואר 2012), כל מוצר או עסקה בייבוא אישי, שערכם הכולל אינו עולה על 325 דולרים (עד 1,200 ₪), זכאי לפטור מתשלום מכס. לפיכך, אם סכום המוצרים שרכשת במסגרת העסקה עולה על תקרת הפטור האמורה, תדרוש תוספת תשלום בגין הייבוא, נוסף על המיסים הנוספים הנובעים מהעסקה, לרבות מס ערך מוסף, מס הקניה, או היטלים אחרים, במידה והם חלים על הפריטים שרכשתם.
לאור זאת, המוצר או המוצרים שרכשת ימסרו לידיך רק לאחר שביצעת תשלום מלא של המיסים. תשלום זה מבוצע בעת קבלת החבילה בסניף הדואר שבאזור מגוריך.


מחירים ותשלומים
לתשומת לבך, כל המחירים הנקובים באתר בסמוך למוצר/ים שהזמנת, הינם מחירים סופיים, ללא צורך בתוספת מע"מ. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת הרכישה הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

התחייבות משתמש האתר
כל משתמש באתר מתחייב בזאת לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה ואף לאחר מועד האספקה. לקוח אשר נעשתה טעות בהזמנתו, מתחייב להודיע על כך להנהלת האתר ולפרט את הטעות שנעשתה במשלוח המוצר שקיבל. כן ינהג הלקוח אם קיבל כמות רבה יותר מכמות המוצר שהזמין.

תנאי אחריות המוצרים
האחריות על המוצר מוגבלת אך ורק על קבלתו בשלמות במענו של הלקוח. על הלקוח מוטלת האחריות לבדיקת המוצר מיד עם קבלתו. במקרה שבו תימצא תקלה בשלמות המוצר, על הלקוח לפנות להנהלת אתר "זה סגנון" במייל שכתובתו: info@ze-signon.com , לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת המשלוח באמצעות הדואר.  

מדיניות ביטול עסקה
כל המוצרים המוצגים באתר "זה סגנון" לא קיימים במלאי בישראל והם מוזמנים באמצעות צוות הנהלת האתר מהספקים שבחו"ל, ונשלחים ישירות למענו של הלקוח בישראל. לפיכך, מרגע קבלת ההזמנה והעברתה לספק שבחו"ל, ההזמנה אינה ניתנת לביטול – למעט במקרים שבהם טרם הועברה ההזמנה לספק שבחו"ל. במקרה וקמה ללקוח הזכות לביטול על פי תנאי סעיף זה, הנהלת האתר תהא זכאית לגבות דמי טיפול בגין ביטול ההזמנה.

תנאי החלפה ומדיניות החזרת המוצרים
החלפת המוצרים מותנית בקבלת אישור מהנהלת אתר "זה סגנון". ההנהלה תאשר את בקשת הלקוח להחלפת המוצר, בהתקיימות התנאים הבאים:
1.      טעות בהזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו המוצר שהוזמן על ידו באמצעות האתר.
2.      טעות במאפייני ההזמנה – המוצר שהתקבל בבית הלקוח אינו תואם לצבע המוצר שהוזמן על ידו באמצעות האתר. תנאי זה יתקיים רק במקרה של הבדלים מהותיים בצבעו של המוצר, למעט הבדלים בגוון צבע המוצר. 
3.      קבלת הזמנה פגומה – נמצא פגם מהותי במוצר שהתקבל בבית הלקוח. תנאי זה יחול אך ורק בפגם הנובע מייצור המוצר או אשר נוצר במהלך המשלוח. תנאי זה אינו חל על תקלה שמקורה בפעולות שנעשו על ידי הלקוח.
בקשת החלפת המוצר תישלח על ידי הלקוח במייל שכתובתו: info@ze-signon.com , לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתו. הלקוח יציין בבקשת ההחלפה את הפרטים הבאים:
1.      פרטי מזמין ההזמנה – שם פרטי ושם משפחה, כתובת למשלוח ופרטי התקשרות.
2.      הנימוקים לבקשה – הנסיבות שבגינן מתבקשת ההחלפה.
3.      תיעוד מראה המוצר – תמונות המציגות בבירור.
לאחר קבלת אישור החלפת המוצר, ישלח הלקוח את המוצר באמצעות דואר רשום, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש, למען:
מ. מסחר אלקטרוני, ת.ד. 3403, מיקוד 3103302, חיפה.
יודגש, כי הנהלת האתר אינה אחראית על מוצר שנשלח בחזרה לבית החברה, ללא קבלת אישור מראש להחלפתו. כמו כן, ההנהלה לא תאשר בקשה להחלפת המוצר במקרה בו הפגם שנמצא במוצר נובע מאי שביעות רצונו של הלקוח באשר לאיכות המוצר.
עם קבלת המוצר, ייבדק המוצר ואריזתו המקורית בידי הנהלת האתר, אשר ייבחן את שלמות המוצר, על כלל חלקיו ואביזריו הנלווים. יובהר, כי הלקוח יישא בתשלום בגין כל פגם שיימצא במוצר ובאריזתו המקורית.
לאחר סיום תהליך אישור ההחלפה על ידי  הנהלת אתר "זה סגנון", יישלח המוצר לספק בחו"ל והספק יבצע את ההזמנה מחדש.

פטור מתשלום עקב החלפת המוצר
לקוח אשר קיבל את אישור הנהלת האתר להחלפת המוצר ובקשתו עמדה בתנאי ההחלפה המנויים בתקנון, יהיה פטור מתשלום נוסף בגין ההחלפה.

תגובות גולשים
צוות הנהלת האתר שומר לעצמו את השליטה בתגובות המתפרסמות על ידי גולשי האתר. כחלק משליטה זו, אנו מתחייבים להסיר מהאתר הודעות או תגובות בעלות אופי פוגעני, גזעני, מעליב, בוטה, מאיים ו/או כל הודעה שאינה תואמת את אופיו של האתר.

תפוצה
מובהר, כי לאחר שבחרת לתת את הסכמתך להרשמה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מסכים לצירופך למאגר הדיוור של האתר ובכלל זה, דואר שמטרתו להגביר את השימוש באתר או רכישת המוצרים המוצגים בו. על אף האמור, הנך רשאי לבקש למחוק את פרטיך ממאגר הדיוור הישיר באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת הקשר בדבר סירובך לקבל דברי דואר ופרסומים מהאתר.

דיון ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מקרה של תביעה או מחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

שאלות ובירורים
בכל שאלה הדורשת בירור במסגרת תהליך הרכישה באתר, ניתן לפנות לנציגי מרכז ההזמנות של הנהלת האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: info@ze-signon.com .